תקנון שימוש באתר 


 

תקנון ותנאי שימוש באתר "סטרלינג תכשיטים"

 

ברוכים הבאים לאתר סטרלינג תכשיטים בכתובת www.starling4u.com (להלן: "האתר"). האתר הוא זירת מסחר וירטואלית לרכישת תכשיטים (להלן: "המוצרים") על ידי המשתמש/ת באתר (להלן: "המשתמש/ת").

 

 

מבוא

1.הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. יודגש כי גלישה באתר ו/או רכישה של מוצרים באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש. לא תהא למשתמש/ת ו/או מי מטעמו/ה כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או נגד יואב עקראי ו/או מי מטעמו.

2.ככל שיש לך השגות או אינך מסכימ/ה לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות שימוש באתר.

3.מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר.

4.התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון נקבה ולפרקים בלשון זכן מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

5.התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.

6.כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 

1.המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

2.ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטינ/ה (מתחת לגיל 18) או משתמש/ת אחר/ת שאינו/ה רשאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו/ה, הרי שהמשתמש/ת נדרש/ת ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטינ/ה המעוניין/ת לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילות/ה. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטינ/ה מהווה הסכמה של הקטינ/ה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון;

3.המשתמש/ת בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;

4.המשתמש/ת הוא/היא הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר.

1.התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש/ת, יואב עקראי ו/או מי מטעמו, האתר ו/או מי מטעמו ויורשיהם.

2.התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

3.על המשתמש/ת לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.

4.התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

5.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 

השימוש באתר

1.אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

2.השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

3.המשתמש/ת באתר אינו/ה רוכש/ת זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.

4.למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר.

5.בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם "סטרלינג תכשיטים" הנך מתחייב/ת למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.

6.ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי משתמש/ת, על המשתמש/ת להודיע על כך להנהלת האתר באופן מידי.

7.הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש/ת מסוים/ת לעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש של משתמש/ת באתר.

8.הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש/ת הנובעים מגורמים אלו מפעילותו/ה באתר.

9.המשתמש/ת מתחייב/ת לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא/היא נתקל/ה במהלך השימוש באתר.

10.הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.

 

רכישה והזמנת מוצרים

1.הצגת המוצרים השונים באתר אינה מהווה "הצעה" ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש/ת לא יהווה "קיבול".

2.הזמנת המוצרים באתר תעשה על ידי המשתמש/ת באתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.

3.המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.

4.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש/ת על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש/ת אשר רכישתו/ה המבוקש/ת לא התאפשרה או בוטלה.

5.הרכישה תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון הקטלוגים באתר (חנות תכשיטים, עגילים, טבעות, שרשראות, צמידים וכיו"ב) בדרך של לחיצה (הקלקה) על המוצר המבוקש, ציון הכמות המבוקשת ולחיצה על "הוסף לסל" (להלן: "תהליך הרכישה").

6.לאחר סיום תהליך הרכישה ניתן יהיה לבצע תשלום על ידי לחיצה על "לתשלום".

7.המשתמש/ת ת/ידרש לבחור את אופן המשלוח.

8.משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח כרוך בתשלום נוסף.

9.על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת מלאה למשלוח. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש/ת.

10.התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal ו/או באמצעות ביצוע תשלום בטלפון על ידי נציג/ה של "סטרלינג תכשיטים" (להלן: "אמצעי התשלום") אשר יוצר/ת קשר עם המשתמש/ת להשלמת תהליך הרכישה. יובהר, כי "סטרלינג תכשיטים" אינה מתחייבת לשמור על ההזמנה עבור המשתמש/ת.

11.לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למשתמשת הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של המשתמש/ת בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.

12.ככל שלא יתקבל אישור אמצעי התשלום לרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמש/ת והוא/היא ת/ידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש/ת. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.

13.הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הנהלת האתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא הנהלת האתר מחויבת באספקתו. למשתמש/ת לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש/ת ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילם/ה המשתמש/ת, ככל ששילם/ה, ו/או יתבטל/תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע.

14.המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא מודע/ת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".

15.מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

 

אספקת מוצרים

1.יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש/ת פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמש/ת ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.

2.לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמש/ת באמצעות אמצעי השליחות שנבחר לכתובת שסיפק/ה המשתמש/ת.

3.השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרת שתפעיל הנהלת האתר.

4.הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש/ת, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של "כוח עליון" ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הנהלת האתר.

5.יובהר כי ככל שהנהלת האתר תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, בדואר ישראל ו/או בחברת השליחויות.

6.במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפק/ה המשתמש/ת, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.

7.ניתן לבצע משלוח מוצרים לחו"ל ועלות השילוח תקבע בהתאם למדינת היעד בתהליך ההזמנה ו/או בפנייה נפרדת להנהלת האתר.

8.עלויות הביטוח יחולו על המשתמש/ת ובכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1.אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

2.במידה ומשתמש/ת מעוניינ/ת לבטל עסקה, לפני משלוח, ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת starling.israel@gmail.com. בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.

3.ביטול עסקה, לאחר משלוח, ניתן לעשות תוך שני (2) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני starling.israel@gmail.com.

4.הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר במשלוח על ידי המשתמש/ת לכתובת- יעלים 11 גבעת זאב ירושלים, אריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר. האחריות על החזרת המוצר תחול על המשתמש בלבד.

5.עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי התשלום שמסר/ה המשתמש/ת בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך מבין השניים.

6.החלפת מוצר ניתן לעשות תוך ארבעה  עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני starling.israel@gmail.com. לאחר החזרת המוצר ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות המוצר שהוחזר, לשימוש באתר.

7.יש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר.

8.הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.

9.הנהלת האתר מתחייבת לספק למשתמש/ת מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמשת לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר להנהלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש/ת סירב/ה להצעת הנהלת האתר, כספו/ה יוחזר במלואו לאחר שישלח/תשלח את המוצר לכתובת יעלים 11 גבעת זאב ירושלים, והמוצר הפגום יתקבל על ידי הנהלת האתר.

10.יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלויות המשלוח של המוצר יחולו על המשתמש/ת בלבד.

11.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמש/ת באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו/ידה.

 

קניין רוחני

1.אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר "סטרלינג תכשיטים" היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר "סטרלינג תכשיטים" היא בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.

2.השימוש באתר אינו מקנה למשתמש/ת כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של "סטרלינג תכשיטים" ו/או הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים.

3.אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהנהלת האתר.

 

איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

1.האתר פועל בהתאם לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים/ות.

2.הנהלת האתר התקשרה עם חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל, לצורך סליקה של אמצעי התשלום.

3.פרטי אמצעי התשלום של המשתמשים/ות אינם נשמרים באתר.

4.עם זאת, יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמשת כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר.

5.להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

6.בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשים/ות באתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים/ות בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש/ת באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש/ת תכנים המעניינים אותה ולהקל עליו/ה את הגישה אליהם.

7.בעשותך שימוש באתר את/ה מאשר/ת להנהלת האתר לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.

8.כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

9.מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש/ת שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה את/ה מסכימ/ה לכך מראש.

10.מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמש/ת ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.

 

משלוח הודעות פרסומיות

1.בעשותך שימוש באתר את/ה מסכימ/ה להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר את מביעה את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

2.בכוונת האתר לעדכן את המשתמשים/ות בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים/ות בעת רישומן לאתר או שהייתן בו. בעשותך שימוש באתר זה, את/ה נותנ/ת בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב.

3.ככל שאינך מעוניינ/ת בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמנ/ת לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אלייך הודעות תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

 

הפרת התקנון ותנאי השימוש

1.המשתמש/ת באתר מתחייב/ת לשפות את הנהלת האתר ו/או יואב עקראי ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר, ו/או יואב עקראי ו/או מי מטעמו זכאים לו על פי דין.

2.המשתמש/ת תפצה וי/תשפה את הנהלת האתר ו/או יואב עקראי ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או ליואב עקראי ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש/ת כתוצאה מכך שהמשתמש/ת לא קיימ/ה הוראות התקנון ותנאי השימוש.

3.בעשותו/ה שימוש באתר, המשתמש/ת נותנ/ת בזאת את הסכמתו/ה לכך כי התחייבותו/ה זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או יואב עקראי ו/או מי מטעמו הם צד לתובענו ובין אם לאו.

4.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם/תשלם המשתמש/ת את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו/ה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו/ה הראשונה של הנהלת האתר ו/או יואב עקראי ו/או מי מטעמו. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר ו/או יואב עקראי ו/או צד שלישי בגין הנזק שנגרם באותו עניין.

5.המשתמש/ת תהייה מנוע/ה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי יואב עקראי ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש/ת לנזק כאמור.

 

ברירת דין ושונות

1.הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.

2.סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

3.אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני starling.israel@gmail.com. נציגים של הנהלת האתר מתחייבים להשיב לפניתך בתוך שבעה (7) ימי עסקים.

 

טואול - בניית אתרים